Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument określa sposób, w jaki przetwarzane są Pani/Pana Dane osobowe przez Posła na Sejm RP Norberta Obryckiego, ul. Stanisława Więckowskiego 1/9, 70-411 Szczecin, tel. 91 820 14 73.

Polityka prywatności określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania Pani/Pana danych i informacji, które są przez Panią/Pana przesyłane za pomocą Serwisu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki prywatności. Gdy wchodzi Pani/Pan na stronę www.obrycki.pl i korzysta z niej, przesyłając za pomocą formularzy jakiekolwiek Dane osobowe, równocześnie składa Pani/Pan oświadczenie, że znane są Pani/Panu postanowienia niniejszego dokumentu i warunki przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.

DEFINICJE

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

ADMINISTRATOR – oznacza Posła na Sejm RP Norberta Obryckiego, ul. Stanisława Więckowskiego 1/9, 70-411 Szczecin, tel. 91 820 14 73

DANE OSOBOWE – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

SERWIS – oznacza stronę internetową www.obrycki.pl

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę korzystająca z witryny obrycki.pl

EOG – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator dba o to, aby dane przetwarzane przez niego były przetwarzane zgodnie z zasadą:

 • legalności tj. aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem,
 • respektowania praw jednostki tj. aby osoby, których dane dotyczą, mogły realizować swoje uprawnienia przewidziane przepisami prawa,
 • rozliczalności tj. aby wszelkie procesy przetwarzania danych przez Administratora są odpowiednio dokumentowane.

Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli ma to zastosowanie. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są do czasu istnienia tego interesu, lub do momentu wniesienia sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 • przyjmowania opinii, postulatów, wniosków wyborców oraz ich organizacji, które odbywa się na podstawie Art. 21. Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w zw. z art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 • przyjmowania opinii, postulatów, wniosków osób innych niż wyborcy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • kontaktu w innych, niewymienionych wyżej sprawach, który odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • wykorzystania plików „cookies”, które dokonywane jest na podstawie zgody wyrażonej na polu wyświetlanym w widocznym miejscu w Serwisie, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wykonywania obowiązków administratora Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak adres IP, datę i czas wskazany na serwerze, informacje o stosowanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • stosowanie narzędzi analitycznych tj. Google Analytics w celu analizy korzystania przez Użytkowników z Serwisu, co jest realizacją uzasadnionego interesu Administratora i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania przetwarzanych danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych;
 7. prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik chcący zrealizować swoje uprawnienia może skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres biuro.obrycki@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

Realizacja praw z pkt 1-7 następuje na wniosek Użytkownika. Administrator wnikliwie analizuje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach swoich praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody.

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator oświadcza dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe przetwarzanie Danych osobowych oraz wdrożył wystarczające środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych – w szczególności przepisy RODO.

Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych osobowych do państw znajdujących się poza EOG.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Pani/ Pana dane będą przekazywane wyłącznie:

 • działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli znajduje to zastosowanie;
 • innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Poseł na Sejm RP Norbert Obrycki, np. podmiotom świadczącym na rzez Administratora usługi IT.

PLIKI COOKIES

Administrator oświadcza, że Serwis korzysta z plików „cookies” w celu optymalizacji działania Serwisu. Korzystając z Serwisu zgadza się Pani/Pan na ich wykorzystywanie. Jeżeli chce Pani/pan usunąć pliki cookies, proszę postąpić zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

INNE INFORMACJE

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.

W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa, podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe.

ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu w Serwisie.

 

Podziel sięShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn